Loading: Cryptanalysis of an Old Zip Encryption Algorithm